Login
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

XPER Personeels diensten

Bekijk alle vacatures

XPER Personeelsdiensten

Bekijk alle vacatures

XPER Personeelsdiensten

Bekijk alle vacatures

XPER Personeelsdiensten Baanbrekend!

Bekijk alle vacatures

Privacy verklaring en Cookie beleid

Privacy verklaring

1. Inleiding
XPER personeelsdiensten hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. XPER personeelsdiensten heeft daarom dit privacy statement opgesteld. XPER personeelsdiensten behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft XPER personeelsdiensten u inzicht hoe XPER personeelsdiensten in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij
XPER personeelsdiensten bv, waaronder handelen Noordelijk Schade Taxatie Bureau en Groninger Taxatiebureau, gevestigd op De Parse 9a, 8491 PJ AKKRUM, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57283230.
XPER personeelsdiensten is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

XPER personeelsdiensten schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. XPER personeelsdiensten blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt XPER personeelsdiensten contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies
XPER personeelsdiensten maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. XPER personeelsdiensten gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.

De cookies worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om webverkeer te analyseren plaatsen. Hieronder staat beschreven welke cookies geplaatst worden en waar ze voor dienen:

• Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om XPER.nl goed te laten functioneren.
• Analyticscookies: via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag van bezoekers van XPER.nl geanalyseerd. Deze gegevens zijn anoniem en worden alleen gebruikt om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kunnen we de website blijven verbeteren. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en gegevens delen met Google is uitgeschakeld, hiervoor is er een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.


Websites van derden

Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

• Als u XPER personeelsdiensten toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op XPER personeelsdiensten rust;
• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan XPER personeelsdiensten is opgedragen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van XPER personeelsdiensten of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, inlenen, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.
XPER personeelsdiensten gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
• U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van XPER personeelsdiensten en van derden.
• Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
• Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
• U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
• Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
• Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
• Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
• Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.

• Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen, kwaliteiten en/ of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/ of vanuit opdrachtgevers.
XPER personeelsdiensten kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van XPER personeelsdiensten, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

We kunnen ook (contact) gegevens van u verzamelen indien u deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen om uw interesse te toetsen om u bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privcaystatement. U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van u op/ via internet.

Werkzoekende of kandidaat

• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
• Bankgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of u mag werken in Nederland. Gaat u niet binnen 4 weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Xper personeelsdiensten legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, lidmaatschap vakbond en/ of strafrechtelijke persoonsgegevens.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor XPER personeelsdiensten of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan XPER personeelsdiensten onderstaande gegevens verwerken:

• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
• Gegevens in het kader van een pre-employment screening
• Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

UW bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Xper personeelsdiensten hebt gewerkt. U krijgt in ieder geval een jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit aan ons kenbaar maken door een mail te sturen aan info@xper.nl of te bellen met ons XPER personeelsdiensten. U zult dan onmiddellijk worden uitgeschreven uit ons systeem. Wel worden uw gegevens nog drie maanden bewaard in verband met claimrisico’s. Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens dan definitief verwijderd.

Indien u voor Xper personeelsdiensten hebt gewerkt

Uw gegevens zijn in dat geval beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/ of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. In die gevallen kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld.
• naam en contactgegevens
• Functie
• Gegevens van het bedrijf
• Gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigd
• Gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten

Wij verzamelen deze gegevens om een overeenkomst te kunnen vastleggen, te onderhouden en na te komen en om te kunnen communiceren met het bedrijf. Verder zijn deze persoonsgegevens nodig om te kunnen factureren of om een kredietwaardigheid te kunnen bepalen en voor eventuele rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken).

Deze persoonsgegevens blijven twee jaar na de laatste plaatsing bij ons beschikbaar.

8. Derden
XPER personeelsdiensten kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van XPER personeelsdiensten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens XPER personeelsdiensten, diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. XPER personeelsdiensten heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@xper.nl of De Parse 9a, 8491 PJ AKKRUM dan wel per brief verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.
[Mocht u beschikken over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.]

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@xper.nl of 0566-654550 dan wel per brief op De Parse 9a, 8491 PJ AKKRUM indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen via info@xper.nl of 0566-654550. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@xper.nl of 0566-654550 dan wel per brief op De Parse 9a, 8491 PJ AKKRUM verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Functionaris gegevensbescherming
XPER personeelsdiensten heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. Hiervoor is volgens de AVG grondslagen voor XPER personeelsdiensten geen verplichting.

11. Beveiliging
XPER personeelsdiensten] doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is XPER personeelsdiensten met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12. Bewaartermijn
XPER personeelsdiensten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door XPER personeelsdiensten, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@xper.nl of De Parse 9a, 8491 PJ AKKRUM]. U kunt onze HR ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0566-654550.
Indien u het niet eens bent met het gebruik door XPER personeelsdiensten van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@xper.nl of 0566-654550.

15. Wijzigingen
XPER personeelsdiensten behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen XPER personeelsdiensten en een betrokkene. Het meest actuele Privacystatement is te alle tijde in te zien op de website van Xper personeelsdiensten.

16. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

XPER Personeelsdiensten

Wij zijn er voor jou.

XPER gelooft in verbinden. Dat was enkele jaren geleden al de overtuiging van twee expertisebureaus. Zij besloten hun krachten te bundelen en daaruit ontstond XPER Personeelsdiensten. Het XPER team beschikt over ondernemerschap, kennis, enthousiasme en daarnaast een groot netwerk.
Sanne
06-42859200
John
06-15081507
Theo
06-12577574
Niels
0566-654550
Onze klanten
Contact

Koffie of thee én een inhoudelijk gesprek? Via het formulier kunt u als klant of kandidaat snel en eenvoudig uw gegevens achterlaten.

XPER neemt dezelfde dag nog contact met u op.

Copyright © 2019 XPER personeelsdiensten

- Baanbrekend!

XPER personeelsdiensten gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?